Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r.

Zmień wielkość czcionki:

 

Innowacyjność zdefiniować należy jako zdolność i motywację podmiotów gospodarczych do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników prac badawczych i rozwojowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków. W ujęciu regionalnym innowacyjność stanowi jeden z podstawowych determinantów podnoszenia konkurencyjności regionalnych gospodarek. Prowadzona polityka innowacyjna odnosi się zarówno do podsystemu społecznego, przetrzennego jak i gospodarczego. Wszystkie te składowe mają wpływ na tworzenie innowacyjnego regionu. Zmiany polityki unijnej i krajowej w odniesieniu do rozwoju regionalnego stworzyły możliwość lepszego i bardziej efektywnego wykorzystania endogenicznych potencjałów poszczególnych regionów poprzez identyfikację, a następnie wspieranie inteligentnych specjalizacji regionalnych. Daje to możliwość większego wykorzystania przewag konkurencyjnych województwa przy kreowaniu i wdrażaniu polityki regionalnej, zwłaszcza w obszarach przedsiębiorczości i innowacji.

Diagram

 

Kluczowym dokumentem strategicznym służącym tworzeniu impulsów oraz dynamizowaniu procesów innowacji w województwie lubelskim jest Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego (RSI WL).  Według obowiązującego systemu programowania strategicznego województwa lubelskiego, stanowi ona uszczegółowienie i uzupełnienie zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020.

 

RSI WL 2020 zaprojektowana została w oparciu o nowy paradygmat w podejściu do rozwoju regionalnego oraz polityki innowacyjności. Zakłada on wybór przez poszczególne regiony tzw. inteligentnych specjalizacji. Celem inteligentnej specjalizacji jestoptymalne wykorzystanie potencjału poszczególnych regionów i państw poprzez możliwie najlepsze dopasowanie kierunków rozwoju do ich specyficznych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, czyli dopasowanie w ramach trójkąta: nauka – edukacja – gospodarka. Zgodnie z koncepcją inteligentnej specjalizacji, endogeniczne potencjały rozwojowe (rozumiane jako sektory lub grupy sektorów, które już obecnie wykazują specjalizację i które uzyskały pewną przewagę konkurencyjną w skali krajowej i międzynarodowej) powinny spełniać trzy warunki: zakorzenienie w gospodarce regionu, pokrewieństwo technologiczne i komunikacja oraz współpraca wewnątrz i między sektorami.

 

RSI WL 2020 uwzględnia zarówno uwarunkowania zewnętrzne jak i wewnętrzne. Dlatego zapisy strategii są spójne i komplementarne z propozycjami zaproponowanymi w dokumentach opracowanych na poziomie UE (Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020), kraju (Długookresowa i Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju) oraz regionu (SRWL 2006-2020,  Plan Zagospodarowania Przestrzennego WL). W pracach nad strategią konieczne było również uwzględnienie rezultatów wdrażania dotychczas obowiązującej RSI WL (projekty zrealizowane w ramach priorytetu 2.6 ZPORR 2004-2006 i projekty systemowe POKL 2007-2013). Istotne znaczenie w tym aspekcie miał również Przewodnik RIS 3 (Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation - RIS3) – który prezentuje zalecaną przez Komisję Europejską metodykę prac nad tworzeniem strategii inteligentnej specjalizacji, nazywając ją regionalną strategią badań i innowacji dla inteligentnej specjalizacji.

 

 Faza prac

 

Proces aktualizacji RSI WL 2020 obejmował 3 etapy: analityczny, koncepcyjny, wdrożeniowy (schemat powyżej). W fazie analitycznej zbadano oraz zidentyfikowano potencjał innowacyjny województwa lubelskiego w tym określono wyzwania i uwarunkowania oraz trendy rozwojowe. Etap ten zakończył się opracowaniem Diagnozy lubelskiego rynku innowacji. W fazie koncepcyjnej treść diagnozy poddano szerszej debacie społecznej prezentując jednocześnie wybrane dane statystyczne oraz wyniki analizy uwarunkowań zewnętrznych. Równolegle przeprowadzono badania ankietowe jednostek naukowo-badawczych, których celem badań było uzyskanie szczegółowych danych dotyczących między innymi szkół wyższych kształcących kadry na potrzeby potencjalnych obszarów specjalizacji regionu. Analizowane dane obejmowały specjalności dyplomowania, liczbę studentów, liczbę absolwentów na studiach I i II stopnia na koniec ostatniego roku, oraz odsetek absolwentów znajdujących zatrudnienie w specjalności dyplomowania. Przeanalizowano również dane dotyczące jednostek naukowo-badawczych zaangażowanych w rozwój obszarów potencjalnych inteligentnych specjalizacji. W tym przypadku zgromadzono dane dotyczące głównych obszarów badań, liczby pracowników naukowych, liczby realizowanych grantów badawczych finansowanych na poziomie krajowym, uczestnictwa w realizacji projektów międzynarodowych oraz aktualną kategorię w ocenie parametrycznej jednostek naukowych.

Jedną z najważniejszych zasad projektowania dokumentów strategicznych jest zaangażowanie w ten proces różnorodnych środowisk społeczno – gospodarczych. Odzwierciedleniem ich partycypacyjnej roli w projektowaniu RSI był m.in. cykl debat publicznych w poszczególnych podregionach województwa lubelskiego podczas których reprezentanci m.in. uczelni wyższych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorcy wskazywali mocne strony oraz proponowali inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego. W pracach nad strategią powołana została również Rada ds. Innowacji Województwa Lubelskiego będąca organem opiniodawczo – doradczym w zakresie polityki innowacyjności w regionie. W ten sposób przeprowadzono wieloetapowy proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji województwa.

Zakres RSI WL 2020 obejmuje m.in. zagadnienia związane z:

  • ·         podnoszeniem konkurencyjności i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw, włączając podmioty sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury,

  • ·         wspieraniem rozwoju badań naukowych, technologii i innowacji ukierunkowanych na potrzeby sektora przedsiębiorstw regionu lubelskiego,

  • ·         rozwojem instytucji otoczenie biznesu i świadczonych przez nie usług proinnowacyjnych.

Celem Regionalnej Strategii Innowacji WL do 2020 r. jest zaprojektowanie instrumentów i narzędzi, które służyć będą wypracowaniu przewag konkurencyjnych oraz wykorzystywaniu szans i potencjałów województwa lubelskiego. Służyć temu będzie szereg działań angażujących w proces tworzenia i wdrażania innowacji wszystkich interesariuszy a szczególnie administrację, sektor B+R, przedsiębiorców oraz mieszkańców regionu. Województwo lubelskie, dzięki istniejącym uczelniom publicznych, prywatnym oraz instytutom badawczym jest jednym z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, co więcej region jest liderem w makroregionie wschodnim pod względem liczby klastrów oraz inicjatyw klastrowych. Wraz z dynamicznie rosnącą liczbą małych i średnich przedsiębiorstw, województwo lubelskie dysponuje odpowiednim potencjałem do tworzenia innowacji, ich wdrażania, dyfuzji oraz absorbowania w obrębie regionalnego systemu innowacji. Zakłada się, iż dzięki podejmowanym działaniom przewidzianym w RSI WL 2020, nastąpi przyspieszenie rozwoju przemysłów zaawansowanych technologicznie i usług wiedzy kosztem sektorów nisko produktywnych. Rolnictwo natomiast będzie postrzegane przez pryzmat układu powiązań w łańcuchu wartości dodanej. Położony zostanie również nacisk na modernizację bazy wiedzy istniejących sektorów polegającą w szczególności na wprowadzeniu do nich technologii nowych generacji.

Działania systemowe podejmowane przez różnego rodzaju podmioty regionalnego systemu innowacji pozwolą również na tworzenie innowacyjnej marki regionu. Będą one służyć podtrzymaniu pozytywnego wizerunku województwa jako miejsca sprzyjającego przedsiębiorczości, inwestycjom, powstawaniu nowych pomysłów i technologii. Według założeń Regionalnej Strategii Innowacji, województwo lubelskie będzie regionem konkurencyjnym w wybranych obszarach specjalizacji, o dobrze zdefiniowanej i zarządzanej polityce innowacyjności, ze sprawnym, zintegrowanym regionalnym systemem innowacji.